Copy
Fal Deepika

फलदीपिका ।। पंचविंशोऽध्यायः ।। गुलिकादि उपग्रह ।। Astro Classes, Silvassa.

।। फलदीपिका ।।
अथ पंचविंशोऽध्यायः ।। गुलिकादि उपग्रह ।।
Astro Classes, Silvassa.


नमामि मान्दिं यमकण्टकाख्य-
मर्द्धप्रहारं भुवि कालसंज्ञम् |
धूमव्यतीपातपरिध्यभिख्यान्-
उपग्रहानिन्द्रधनुश्च केतून् || १||
चरं रुद्रदास्यं घटं नित्यतानं
खनिर्मान्दनाढ्यः कार्यौ
अहर्मानवृद्धिक्षयौ तत्र कार्यौ
निशायां तु वारेश्चरात्पञ्चमाद्याः || २||
दिव्या घटी नित्यतनुः खनीनां
चन्द्रे रुरुः स्याद्यमकण्टकस्य |
अर्द्धप्रहारस्य भटो नटेन
स्तनौ खनी चन्द्रखरौ जयज्ञः || ३||
कालस्य फेनं तनुरुद्रदिव्यं
वन्द्यो नटस्तैरनुसूर्यवारात्
एषां समं मान्दिवदेव तत्त
न्नाड्या स्फुट लग्नवदत्र साध्यम् || ४||
धूमो वेदगृहैस्त्रयोदशभिरप्यंशैः समेते रवौ
स्यात्तस्मिन् व्यतिपातको विगलिते चक्रादथास्मि न्युते |
षड्भिभैः परिवेश इन्द्रधनुरित्यस्मिंश्च्युते मण्डला-
दत्यष्टयंशयुतेऽत्र केतुरथ तत्रैकर्क्षयुक्तो रविः || ५||
भावाध्याये पूर्वमेव मया प्रोक्तं समुच्चयम् |
मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं दृढम् || ६||
तथापि गुलिकादिनां विशेषोऽत्र निगद्यते |
पूर्वाचार्यैयर्दाख्यातं तत्संगृह्य मयोदितम् || ७||
चोरः क्रूरो विनयरहितो वेदशास्त्रार्थहीनो
नातिस्थूलो नयनविकृतो नातिधीर्नार्तिपुत्रः |
नाल्पाहारी सुखविरहितो लम्पटो नातिजीवी
शूरो न स्यादपि जडमतिः कोपनो मान्दिलग्ने || ८||
न चाटुवाक्यं कलहायमानो
न वित्तधान्यं परदेशवासी |
न वाङ्न सूक्ष्मार्थविवादवाक्यो
दिनेशपौत्रे धनराशिसंस्थे || ९||
विरहगर्वमदादिगुणैर्युतः
प्रचुरकोपधनार्जनसंभ्रमः |
विंगतशोकभयश्च विसोदरः
सहजधामनि मन्दयुतो यदा || १०||
सुहृदि शनिसुते स्याद्बन्धुयानार्थहीन-
श्चलमतिरवबुद्धिस्त्वल्पजीवी च पुत्रे |
बहुरिपुगणहन्ता भूतविद्याविनोदी
रिपुगतगुलिके सच्छेष्ठपुत्रः सशूरः || ११||
कलत्रसंस्थे गुलिके कलही वहुभार्यकः |
लोकद्वेषी कृतघ्नश्च स्वल्पज्ञः स्वल्पकोपनः || १२||
विकलनयनवक्त्रो ह्वस्वदेहोऽष्टमस्थे
गुरुसुतवियुतोऽभूद्धर्मसंस्थेऽर्कपौत्रे
न शुभफलदकर्मा कर्मसंस्थे विदानः
सुखसुतमतितेजः कान्तिमांल्लाभसंस्थे || १३||
विषयविरहितो दीनो बहुव्ययः स्याव्द्यये गुलिकसंस्थे |
गुलिकत्रिकोणभे वा जन्म क्रूयान्नवंशे वा || १४||
रवियुक्ते पितृहन्ता मातृक्लेशी निशापसंयुक्ते |
भ्रातृवियोगः सकुजे बुधयुक्ते मन्दजे च सोन्मादी || १५||
गुरुयुक्ते पाषण्दी शुक्रयुते नीचकामिनीसङ्गः |
शनियुक्ते शनिपुत्रे कुष्ठव्यार्ध्यदिंतश्च सोऽपल्पायुः || १६||
विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते वह्निपीदितो मान्दौ |
गुलिकस्त्याज्ययुतश्वेत्तस्मिञ्जातो नृपोऽपि भिक्षाशी || १७||
गुलिकस्य तु संयोगे दोषान्सर्वत्र निर्दिशेत् |
यमकण्टकसंयोगे सर्वत्र कथयेच्छभम् || १८||
दोशप्रदाने गुलिको बलीयान्
शुभप्रदाने यमकण्टकः स्यात् |
अन्ये च सर्वे व्यसनप्रदाने
मान्द्युक्तवीर्यर्द्धिबलान्विताः स्युः || १९||
शनिवद्गुलिके प्रोक्तं गुरुवद्यमकण्टके |
अर्धप्रहारे बुधवत्फलं काले तु राहुवत् || २०||
कालस्तु राहुर्गुलिकस्तु मृत्यु-
र्जीवातुकः स्याद्यमकण्टकोपि |
अर्द्धप्रहारः शुभदः शुभाङ्क-
युक्तोऽन्यथा चेदशुभं विदध्यात् || २१||
आत्मादयोऽधिपैर्युक्ता धुंआदिग्रहसंयुत्तः
ते भावा नाशतां यान्ति वदतीति पराशरः || २२||
धूमे सन्ततमुष्णं स्यादग्निभीतिर्मनोव्यथा |
व्यतीपाते मृगभयं चतुष्पान्मरणं तु वा || २३||
परिवेषे जले भीरुर्जलरोगश्च बन्धनम् |
इन्द्रचापे शिलाघातः क्षतं शस्त्रैरपि च्युतिः || २४||
केतौ पतनघाताद्यं कार्यनाशोऽशनेर्भयम् |
एते यद्भावसहितास्तद्दशायां फलं वदेत् || २५||
अल्पायुः कुमुखः पराक्रमगुणो दुःखी च नष्टात्मजः
प्रत्यर्थिक्षुभितो विशीर्णमदनो दुर्मर्गिमृत्युं गतं |
धर्मादिप्रतिक्रूलताटनरुचिलार्भान्वितो दोषवा-
नित्येवं क्रमशो विलग्नभवनात्केतोः फलं कीर्तयेत् || २६||
अप्रकाशाः सचरन्ति धूमाद्याः पंच खेचराः |
क्वचित्कदाचिद्दृश्यन्ते लोकोपद्रवहेतवे || २७||
धूमस्तु धूमपटलः पुच्छर्क्षमिति केचन |
उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु दृश्यते || २८||
लोके प्रसिद्धं यद्दृष्टं सदेवेन्द्रधनुः स्मृतम् |
केतुश्च धूमकेतुः स्याल्लोकोपद्रवकारकः || २९||
गुलिकभवननाथे केन्द्रगे वा त्रिकोणे
बलिनि निजगृहस्थे स्वोच्चमित्रस्थिते वा |
रथगजतुरगाणां नायको मारतुल्यो
महितपृथुयशास्स्यान्मेदिनीमङ्डलेन्द्रः || ३०||

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।।

कुण्डली दिखाकर उचित सलाह लेने एवं अपनी कुण्डली बनवाने तथा वास्तु विजिटिंग के लिये अथवा किसी विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए संपर्क करें । पूजा-पाठ, विधी-विधान, ग्रह दोष शान्ति आदि के लिए तथा बड़े से बड़े अनुष्ठान हेतु योग्य एवं विद्वान् ब्राह्मण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं । ज्योतिष पढ़ने के लिये संपर्क करें - बालाजी ज्योतिष केन्द्र, गायत्री मंदिर के बाजु में, मेन रोड़, मन्दिर फलिया, आमली, सिलवासा।।

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

BALAJI VED VIDYALAYA, SILVASSA.. Powered by Blogger.