Copy

अथ श्री सदाशिव महेन्द्र स्तुतिः ।। Sadashiv Mahendra Stuti.

अथ श्री सदाशिव महेन्द्र स्तुतिः । Sadashiv Mahendra Stuti.


परतत्त्वलीनमनसे प्रणमद्भवबन्धमोचनायाशु ।
प्रकटितपरतत्त्वाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१॥

परमशिवेन्द्र कराम्बुजसंभूताय प्रणम्रवरदाय ।
पदधूतपंकजाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२॥

विजननदीकुंजगृहे मंजुलपुलिनैकमंजुतरतल्पे ।
शयनं कुर्वाणाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३॥

कामाहिद्विजपतये शमदममुखदिव्यरत्नवारिधये ।
शमनाय मोहविततेः प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥४॥

नमदात्मबोधदात्रे रमते परमात्मतत्त्वसौधाग्रे ।
समबुद्धयेऽश्महेम्नोः प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥५॥

गिलिता विद्याहालाहलहतपुर्यष्टकाय बोधेन ।
मोहांधकाररवये प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥६॥

शममुखषट्कमुमुक्षाविवेकवैराग्यदाननिरताय ।
तरसा नतजनततये प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥७॥

सिद्धांतकल्पवल्लीमुखकृतिकर्त्रे कपालिभाक्तिकृते ।
करतलमुक्तिफलाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥८॥

तृणपङ्कलिप्तवपुषे तृणतोऽप्यधरं जगद्विलोकयते ।
वनमध्यविहरणाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥९॥

निगृहीतहृदय हरये प्रगृहीतात्मस्वरूपरत्राय ।
प्रणताब्धिपूर्णशशिने प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१०॥

अज्ञानतिमिररवये प्रज्ञानांभोधिपूर्णचन्द्राय ।
प्रणताधविपिनशुचये प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥११॥


मतिमलमोचनदक्षप्रत्यग्ब्रह्मैक्यदाननिरताय ।
स्मृतिमात्रतुष्टमनसे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१२॥

निजगुरुपरमशिवेंद्रश्लाधितविज्ञान काष्ठाय ।
निजतत्त्वनिश्चलहृदे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१३॥

प्रविलाप्य जगदशेषं परिशिष्टखंडवस्तुनिरताय ।
आस्यप्राप्तान्नभुजे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१४॥

उपधानीकृतबाहुः परिरब्धविरक्तिरामो यः ।
वसनीकृतखायास्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१५॥

सकलागमान्तसारप्रकटनदक्षाय नम्रपक्षाय ।
सच्चित्सुखरूपाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१६॥

द्राक्षाशिक्षणचतुरव्याहाराय प्रभूतकरुणाय ।
वीक्षापावितजगते प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१७॥

योऽनुत्पन्नविकारो बाहौ म्लेच्छेन छिन्नपतितेऽपि ।
अविदितममतायास्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१८॥

न्यपतन्सुमानि मूर्धनि येनोच्चरितेषु नामसूग्रस्य ।
तस्मै सिद्धवराय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥१९॥

यः पापोनोऽपि लोकान् तरसा प्रकरोति पुण्यः निष्ठाग्र्यान् ।
करुणाम्बुराशयेऽस्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२०॥

सिद्धेश्वराय बुद्धेः शुद्धिप्रदपादपद्मनमनाय ।
बद्धे प्रमोचकाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२१॥


हृद्याय लोकविततेः पद्यावलिदाय जन्ममूकेभ्यः ।
प्रणतेभ्यः पदयुगले प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥ २२॥

जुह्नोपस्थरतानप्याह्वोच्चारेण जातु नैजस्य ।
कुर्वाणाय विरक्तां प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२३॥

कमनीयकवनकर्त्रे शमनीयभयापहारचतुराय ।
तपनीयसद्दशवपुषे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२४॥

तारकविद्यादात्रे तारकपतिगर्व वारकास्याय ।
तारजपप्रवणाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२५॥

मूकोऽपि यत्कृपा चेल्लोकोत्तरकीर्तिराशु जायेत ।
अद्भुतचरितायास्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२६॥

दुर्जनदूराय तरां सज्जनसुलभाय हस्तपात्राय ।
तरुतलनिकेतनाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२७॥

भवसिंधुधारयित्रे भवभक्ताय प्रणम्रवश्याय ।
भवबन्धविरहिताय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२८॥

त्रिविधस्यापि त्यागं वपुषः कर्तुं स्थलत्रये य इव ।
अकरोत्समाधिमस्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥२९॥

कामिनमपि जितहृदयं कूरं शान्तं जडं सुधियम् ।
कुरुते यत्करुणाऽस्मै प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥ ३०॥

वेदस्मृतिस्थविद्वल्लक्षणलक्ष्येषु संदिहानानाम् ।
निश्चयकृते विहर्त्रे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३१॥


बालारुणनिभवपुषे लीलानिर्धूतकामगर्वाय ।
लोलाय चितिपरस्यां प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३२॥

शरणीकृताय सुगुणैणीकृतरक्तपङ्कजाताय ।
धरणीसद्दक्क्षमाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३३॥

प्रणताय यतिवरेण्यैर्गणनाथे नाप्यसाध्यविघ्नहृते ।
गुणदासीकृतजगते प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३४॥

सहमानाय सहस्त्राण्यप्यपराधान्प्रणम्रजनरचितान् ।
सहसैव मोक्षदात्रे प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३५॥

धृतदेहाय नतावलितूणप्रज्ञाप्रदानवाञ्छातः ।
श्रीदक्षिणवकाय प्रणतिं कुर्मः सदाशिवेन्द्राय ॥३६॥

तापत्रयार्तहृदयस्तापत्र त्रयहारदक्षनमनमहम् ।
गुरुवरबोधितमहिमन् शरणं यास्ये तवांध्रिकमलयुगम् ॥ ३७॥

सदात्मनि विलीनहृत्सकलवेदशास्त्रार्थवित् सरित्तटविहारकृत् सकललोकहृत् ।
सदाशिवपदांबुजप्रणतलोकलभ्य प्रभो सदाशिवयतीट्र सदा मयि कृपामपारां कुरु ॥३८॥

पुरा यवनकर्तनस्रवदमन्दरक्तोऽपि यः पुनः पदसरोरुहप्रणतमेनमेनो विधिम् ।
कृपापरवशः पदं पतनवर्जितं प्राप यत्सदाशिवयतीट् स मय्यनवधिं  कृपां सिञ्चतु ॥३९॥

हृषीकहृतचेतसि प्रहृतदेहके रोगकैरनेकवृजिनालये शमदमादिगंधोज्झिते ।
तवांघ्रिपतिते यतौ यतिपते महायोगिराट् सदाशिव कृपां मयि प्रकुरु हेतुशून्यां द्रुतम् ॥४०॥

न चाहमतिचातुरीरचितशब्दसङ्घैः स्तुतिं विधातुमपि च क्षमो न च जपादिकेऽप्यस्ति मे ।
बलं बलवतां वर प्रकुरु हेतुशून्यां विभो सदाशिव कृपां मयि प्रवर योगिनां सत्वरम् ॥४१॥


शब्दार्थविज्ञानयुताहि लोके वसंति लोका बहवः प्रकामम् ।
निष्ठायुता न श्रुतद्दष्टपूर्वाबिना भवंतं यतिराज नूनम् ॥४२॥

स्तोकार्चनप्रीतहृदम्बुजाय पादब्जचूडापररूपधर्त्रे ।
शोकापहर्त्रे तरसा नतानां पाकाय पुण्यस्य नमो वतीश ॥४३॥

नाहं हृषीकाणि विजेतुमीशो नाहं सपर्बाभजनादि कर्तुम् ।
निसर्गया त्वं दययैव पाहि सदाशिवेमं करुणापयोधे ॥४४॥

कृतयाऽनयानतावलिकोटिगतेनातिमन्दबोधेन ।
मुदमेहिनित्यतृप्तप्रवर स्तुत्या सदाशिवायाशु ॥४५॥


इति श्रीमज्जगद्गुरुशृङ्ग गिरि श्रीसच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंहा भारती स्वामिभिर्विरचिता सदाशिवमहेन्द्रस्तुतिः समाप्ता ॥

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।।

कुण्डली दिखाकर उचित सलाह लेने एवं अपनी कुण्डली बनवाने तथा वास्तु विजिटिंग के लिये अथवा किसी विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए संपर्क करें । पूजा-पाठ, विधी-विधान, ग्रह दोष शान्ति आदि के लिए तथा बड़े से बड़े अनुष्ठान हेतु योग्य एवं विद्वान् ब्राह्मण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं । ज्योतिष पढ़ने के लिये संपर्क करें - बालाजी ज्योतिष केन्द्र, गायत्री मंदिर के बाजु में, मेन रोड़, मन्दिर फलिया, आमली, सिलवासा।।

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

BALAJI VED VIDYALAYA, SILVASSA.. Powered by Blogger.